diumenge, 20 de març de 2011

CURRÍCULUM

El currículum:
Capítol 2
Currículum
Article 6:
6.1 S'entén per currículum de l'educació secundària obligatòria el conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació d'aquesta etapa.
6.2 Per a cada matèria, aquest Decret determina els objectius, per a tota l'etapa, així com els continguts i criteris d'avaluació en els diferents cursos.
6.3 Els centres educatius desenvoluparan i completaran el currículum d'educació secundària obligatòria. El currículum elaborat pel centre formarà part del seu projecte educatiu.

CURRÍCULUM MARCAT PEL DOGC:

TERCER D’ESO:
Física i Química:
Distinció experimental entre substàncies simples, substàncies compostes i mescles.
Caracterització dels canvis físics i dels canvis químics. Obtenció experimental de substàncies compostes a partir dels seus elements i viceversa. Reconeixement que es tracta de canvis químics.
Reconeixement de la transferència d'energia en les reaccions químiques. Aplicació a l'anàlisi de les combustions i de la fotosíntesi.

QUART D’ESO:
Física i Química:
Anàlisi experimental de la pressió exercida per sòlids, líquids i gasos. Identificació de les variables que influeixen en el valor de la pressió atmosfèrica.
Observació experimental de substàncies.
Diferenciació de les propietats de les dissolucions àcides i bàsiques i mesura de pH. Reconeixement de substàncies àcides i bàsiques d'ús freqüent i de la seva utilització.
Caracterització de les reaccions químiques de neutralització.
El què he fet jo és, escollir només les parts del currículum que em servissin per a les pràctiques que vull  fer.
Cal dir que a molts centres fins a tercer i quart d’ESO no fan pràctiques al laboratori amb els grups reduïts que fem al nostre centre.