dijous, 24 de març de 2011

P6: REACCIÓ DE NEUTRALITZACIÓ

Introducció
S'anomena neutralització a la reacció que s'estableix entre un àcid i una base, per mitjà de la qual perden les seves propietats àcides i bàsiques es contraresten. La reacció de neutralització té com a productes: una sal i aigua.
Àcid + Base = Sal + Aigua

Experiment
La pràctica pretén comprovar experimentalment la variació en l'acidesa i basicitat dels reactius després de la reacció de neutralització.

1. Material:
Got de precipitats, aigua destil·lada, hidròxid de sodi, nitrat d’amoni, termòmetre.

2. Procediment:
En un tub d'assaig col·loqueu 1 ml de dissolució 0,2 M d'hidròxid de sodi.
Mesureu el pH inicial de la solució amb paper indicador.
Afegiu un parell de gotes d'indicador fenolftaleïna, procurant que no toqui les parets del tub d'assaig.
Amb un comptagotes, afegiu gota a gota dissolució d'àcid clorhídric 0,2M fins observar un viratge de color de l'indicador.
Mesura el pH final.

3. Conclusions:
L’alumne o grup de treball anotarà sempre les conclusions de la pràctica.