dijous, 24 de març de 2011

P4: SOLUBILITATS DE DIFERENTS COMPOSTOS

Experiment:
La pràctica pretén comparar la diferent solubilitat de dos soluts : la sal i el sucre. Per tal de poder-ho fer, primerament les hauràs de preparar i establir un mètode per poder calcular la solubilitat dels dos soluts.
Has de saber que la solubilitat és la concentració de la dissolució saturada. La solubilitat depèn del dissolvent que utilitzis i de la temperatura. En aquesta pràctica, utilitzaràs l'aigua com a dissolvent i treballaràs a temperatura ambient.

1. Material
Sal, sucre, 100 ml d’aigua, got de precipitats, vareta de vidre, matràs aforat, proveta, densímetre, reixeta, bec de bunsen, trespeus, pinces, balança i termòmetre.

2. Procediment
Primer de tot faràs una observació qualitativa de les diferents solubilitats dels dos sòlids.
Seguidament prepararàs dos dissolució saturades de sal en aigua i dos més de sucre en aigua. Faràs dos dissolucions de cada per tal de tenir dos resultats per cadascun dels soluts i, d'aquesta manera, la solubilitat que calcularàs tindrà menys error.

Dissolució 1: 50 ml de dissolució + solut
Dissolució 2: 100 ml de dissolució + solut

Per calcular la solubilitat de cadascun dels soluts faràs la mitjana aritmètica dels dos resultats obtinguts per cada solut. Si un dels dos resultats és molt diferent dels altres, és aconsellable repetir l'experiència perquè és molt possible que s'hagi comès un error experimental.
Mètode experimental per preparar les dos dissolucions saturades de sal:
Afegeix 50 ml d'aigua en un vas de precipitats
Ves afegint mica en mica cullerades de sal (intenta que les cullerades estiguin
igual de plenes per cometre menys error).
Ves comptant les cullerades que afegeixes
Atura't quan observis que la sal ja no es dissol i anota les cullerades que has
afegit (el nombre de cullerades t'ajudarà a saber quina és la massa de solut que has afegit)
Calcula quina és la massa d'una cullerada de sal (per fer-ho hauràs de tarar un vas de precipitats, afegir 10 cullerades de sal, pesar-ho i el resultat dividir-ho entre 10; repeteixes el procés amb 20 cullerades de sal)

Repeteix el mètode anterior per la dissolució 2. L'únic que has de canviar és el volum d'aigua que afegeixes inicialment. L'últim pas no cal repetir-lo.
Fes el mateix que has fet per preparar les dissolucions de sal, però ara amb sucre.

3. Càlculs
Calcula la concentració de les dos dissolucions de sal. Fes la mitjana aritmètica
dels dos resultats i tindràs la solubilitat de la sal en aigua a temperatura ambient. Deprés el mateix amb el sucre.

4. Conclusions:
L’alumne o grup de treball anotarà sempre les conclusions de la pràctica.

Aquest vídeo com era molt llarg, l'he hagut de fer amb dos parts: